/home/demanovarezort/live/wp-content/themes/demanova/header.php:173:boolean true
Rezerwacja

Ogólne warunki handlowe

Zarządca ośrodka Demänová Resort,

Numer identyfikacyjny: 46969462

IBAN: SK5375000000004026757085

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żilinie, sekcja: S.r.o., sygn. 58482/L (zwana dalej „Zarządza”)

Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

1. Postanowienia wstępne

 • Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych i innych usług dla klientów oraz zakwaterowanie klientów w ośrodku Demänová Resort jest regulowane ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi w Republice Słowackiej oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (zwanymi dalej „OWH”), które stanowią również regulamin zakwaterowania. Klient akceptuje OWH jako warunek umowny zakwaterowania w ośrodku Demänová Resort i korzystania z usług świadczonych przez Zarządcę i jest zobowiązany do przestrzegania ich postanowień.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

2. Ogólne warunki handlowe

 • Niniejsze OWH mają zastosowanie do umów o zakwaterowanie osób w ośrodku Demänová Resort, do umów wynajmu obiektów noclegowych i innych obiektów w ośrodku Demänová Resort na imprezy oraz o wynajem imprez, a także wszelkich innych usług świadczonych Klientowi przez Zarządcę. Inne warunki handlowe i umowne obowiązują w stosunkach między Zarządcą i Klientem tylko wtedy, gdy zostaną wcześniej uzgodnione na piśmie pomiędzy stronami umowy.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

3. Warunki świadczenia usług noclegowych klientom

 • Zarządca może zakwaterować w ośrodku tylko Klienta, który jest należycie zarejestrowany do zakwaterowania. Klient się zgłasza w recepcji ośrodka zaraz po przyjeździe. Aby się zarejestrować, klient jest zobowiązany do okazania odpowiedzialnej recepcjonistce swojego dowodu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą nr 253/1998 Dz. w sprawie zgłaszania pobytu obywateli Słowacji w ewidencji ludności Słowacji z późniejszymi zmianami i zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

4. Płatność za świadczone usługi

 • Cennik usług świadczonych przez Zarządcę dostępny jest do wglądu w recepcji działu oraz na stronie internetowej ośrodka.
 • Cena pobytu rekreacyjnego w ośrodku Demänová Resort obejmuje: cenę noclegu, cenę parkingu, wi-fi oraz teren strzeżony.
 • Cena pobytu rekreacyjnego w Ośrodku Demänová nie zawiera: podatek za zakwaterowanie / miejscową opłatę uzdrowiskową – opłatę uiszcza się w recepcji po przyjeździe 1,5 € / noc / osoba dorosła i dziecko powyżej 12 lat.
 • Ceny usług dodatkowych dostępne są w recepcji.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

5. Odpowiedzialność Klienta i Zarządcy

 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Klientów na terenie Ośrodka. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię, pieniądze i inne kosztowności.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zapomniane i zagubione przez Klienta w pomieszczeniach i na terenie Ośrodka. Znalezione przedmioty są wysyłane do klienta pocztą na podstawie pisemnej prośby klienta, który pokrywa wszelkie związane z tym koszty. Znalezione przedmioty są przechowywane w recepcji przez jeden miesiąc.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

6. Odstąpienie, zmiana lub anulowanie zamówienia

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem zakwaterowania, powiadamiając o tym Operatora na piśmie. Każdą zmianę potwierdzonego zamówienia (liczba osób, zmiana zakresu zarezerwowanych usług, ograniczenie lub przedłużenie itp.) należy zgłosić nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem pobytu. Takie zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to możliwości operacyjne lub przepustowość Ośrodka Demianowa.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

7. Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z postanowieniami ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych w brzmieniu obowiązującym, Klient oświadcza, że został poinformowany o prawach i obowiązkach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora na podstawie tej ustawy.
 • Klient udziela Operatorowi zgody na pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta podanych we wniosku o rezerwację obiektu noclegowego w Ośrodku lub w zamówieniu, w celu zabezpieczenia i świadczenia usług zamówionych przez Operatora oraz w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez Operatora przepisami prawa przez niezbędny okres czasu.
 • Klient udziela Operatorowi zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby działań marketingowych Operatora, w szczególności na udział w programach lojalnościowych i podobnych Operatora przez okres, w którym te działania są wykonywane.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

8. Postanowienia końcowe

 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWU jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWU, z wyjątkiem sytuacji, gdy waga lub inne okoliczności związane z nieważnym postanowieniem niniejszych OWU oznaczają, że postanowienie to nie może zostać oddzielone od pozostałych postanowień niniejszych OWU.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

9. Oświadczenia końcowe

 • Nasza spółka Demänová Village odrzuca dyskryminację ze względu na płeć, rasę, religię lub orientację seksualną. Odrzucamy również pracę dzieci, pracę przymusową lub inną nielegalną pracę.