Rezerwacja

Ogólne warunki handlowe

Zarządca ośrodka Demänová Resort,

Numer identyfikacyjny: 46969462

IBAN: SK5375000000004026757085

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żilinie, sekcja: S.r.o., sygn. 58482/L (zwana dalej „Zarządza”)

Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

1. Postanowienia wstępne

 • Świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych i innych usług dla klientów oraz zakwaterowanie klientów w ośrodku Demänová Resort jest regulowane ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi w Republice Słowackiej oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (zwanymi dalej „OWH”), które stanowią również regulamin zakwaterowania. Klient akceptuje OWH jako warunek umowny zakwaterowania w ośrodku Demänová Resort i korzystania z usług świadczonych przez Zarządcę i jest zobowiązany do przestrzegania ich postanowień.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

2. Ogólne warunki handlowe

 • Niniejsze OWH mają zastosowanie do umów o zakwaterowanie osób w ośrodku Demänová Resort, do umów wynajmu obiektów noclegowych i innych obiektów w ośrodku Demänová Resort na imprezy oraz o wynajem imprez, a także wszelkich innych usług świadczonych Klientowi przez Zarządcę. Inne warunki handlowe i umowne obowiązują w stosunkach między Zarządcą i Klientem tylko wtedy, gdy zostaną wcześniej uzgodnione na piśmie pomiędzy stronami umowy.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

3. Warunki świadczenia usług noclegowych klientom

 • Zarządca może zakwaterować w ośrodku tylko Klienta, który jest należycie zarejestrowany do zakwaterowania. Klient się zgłasza w recepcji ośrodka zaraz po przyjeździe. Aby się zarejestrować, klient jest zobowiązany do okazania odpowiedzialnej recepcjonistce swojego dowodu tożsamości – dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą nr 253/1998 Dz. w sprawie zgłaszania pobytu obywateli Słowacji w ewidencji ludności Słowacji z późniejszymi zmianami i zgodnie z ustawą nr. 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

4. Płatność za świadczone usługi

 • Cennik usług świadczonych przez Zarządcę dostępny jest do wglądu w recepcji działu oraz na stronie internetowej ośrodka.
 • Cena pobytu rekreacyjnego w ośrodku Demänová Resort obejmuje: cenę noclegu, cenę parkingu, wi-fi oraz teren strzeżony.
 • Cena pobytu rekreacyjnego w Ośrodku Demänová nie zawiera: podatek za zakwaterowanie / miejscową opłatę uzdrowiskową – opłatę uiszcza się w recepcji po przyjeździe 1 € / noc / osoba dorosła i dziecko powyżej 12 lat.
 • Ceny usług dodatkowych dostępne są w recepcji.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

5. Odpowiedzialność Klienta i Zarządcy

 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy wniesionych i pozostawionych przez Klientów na terenie Ośrodka. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię, pieniądze i inne kosztowności.
 • Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zapomniane i zagubione przez Klienta w pomieszczeniach i na terenie Ośrodka. Znalezione przedmioty są wysyłane do klienta pocztą na podstawie pisemnej prośby klienta, który pokrywa wszelkie związane z tym koszty. Znalezione przedmioty są przechowywane w recepcji przez jeden miesiąc.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

6. Odstąpienie, zmiana lub anulowanie zamówienia

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem zakwaterowania za pisemnym powiadomieniem Zarządcy. Każdą zmianę w potwierdzonym zamówieniu (liczba osób, zmiana zakresu zarezerwowanych usług, ograniczenie lub przedłużenie itp.) należy zgłosić najpóźniej do 48 godzin przed rozpoczęciem pobytu. Takie zmiany są możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to możliwości operacyjne lub pojemnościowe Demänová Resort.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

7. Ochrona danych osobowych

 • Klient zgodnie z postanowieniami ustawy nr. 18/2018 Z.z. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oświadcza, że ​​zapoznał się z prawami i obowiązkami związanymi z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez Zarządcę wynikającymi z niniejszej ustawy.
 • Klient wyraża zgodę Zarządcy na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Klienta wskazanych we wniosku o rezerwację noclegu w Ośrodku lub w zamówieniu, w celu zapewnienia i świadczenia Klientom zamówionych usług przez Zarządcę oraz wypełnienia obowiązków przez Zarządcę wynikających z nałożonych przepisami prawa a to na wymagany okres.
 • Klient udziela Zarządcy zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby działań marketingowych Zarządcy, w szczególności udziału w programach lojalnościowych ośrodka i podobnych programach, na okres wykonywania tych działań.
 • Klient podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przechowywanie w bazie danych i systemie informacyjnym firmy. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Zarządca przygotował dokumentację bezpieczeństwa. Z danymi osobowymi pracują wyłącznie osoby przeszkolone zgodnie z prawem.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu

8. Postanowienia końcowe

 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na legalność, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWH, chyba że powaga lub inne okoliczności mające zastosowanie na nieważne postanowienie niniejszych OWH oznaczałyby, że postanowienie to nie może być oddzielone od pozostałych postanowień niniejszych OWH.
Zobacz cały akapitPokaż mniej z akapitu